Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej to potężna broń obywatela, która pozwała kontrolować władzę w tym władze samorządowe. Każdy obywatel może wystąpić do organu publicznego o informacje publiczne nie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)

Prawo to zapisane jest w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 61 ust. 1 Konstytucji:

Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

Jak wcześniej wspomnieliśmy każdy obywatel może wystąpić o każdą informacje zakwalifikowaną jako informacja publiczna w tym m.in umowy danego Urzędu. By uzyskać taką właśnie informację publiczną należy złożyć wniosek. Urząd natomiast w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku udostępnia informacje publiczną o, którą wnioskowaliśmy. W wyjątkowych okolicznościach (np. gdy przygotowanie odpowiednich danych zajmie więcej czasu) podmiot obowiązany do udostępnienia informacji publicznej powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Gdy odpowiedni odmówi wydania informacji musi to zrobić w tym przypadku wydac decyzję w trybie administracyjnym. W uzasadnieniu decyzji podmiot musi wskazać:

 • imiona, nazwiska i funkcje osób, które podjęły decyzję o odmowie udostępnienia żądanych informacji,
 • oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji; dobrami tymi są:
  1. prywatność osoby fizycznej
   tajemnica przedsiębiorcy

  Od takiej decyzji można – w terminie 14 dni – odwołać się do organu wyższej instancji. I tak przykładowo dla decyzji wydanej przez prezydenta miasta (wójta, burmistrza) będzie samorządowe kolegium odwoławcze.

  Pamiętajcie prawo do dostępu do informacji publicznej jest naszym fundamentalnym prawem pozwalającym kontrolować władzę publiczną w tym władze Gminy i nikt nie może nam tego zabronić. Korzystajcie z tego prawa jak najczęściej.

  Korzystałem ze materiałów zawartych na stronie bezprawnik.pl

  Dodaj komentarz

  avatar

  Polityka Prywatności

  Pliki Cookies

  STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

  1. Redakcja serwisu redlica.pl za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies.

  2. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych.

  3. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.

  Niektóre z naszych zasad Polityki Prywatności zostały zaktualizowane. Pamiętaj, aby zobaczyć zmiany przed wyrażeniem zgody..