Odpady komunalne

STAWKA OPŁATY ORAZ MAKSYMALNA KWOTA OPŁATY ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W ROKU 2023.

Dla nieruchomości zamieszkałych (mieszkańcy)  za 1m3 zużytej wody od 1 stycznia 2023

  SEGREGACJASTWIERDZONY BRAK OBOWIĄZKU SEGREGACJI
12,00 zł36,00 zł

W przypadku, gdy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczana w deklaracji wynosi więcej niż 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę właściciel nieruchomości w 2023 r.  zapłaci miesięcznie nie więcej  niż  160,83 zł.

Ulga za kompostowanie bioodpadów w roku 2023 wyniesie 1,20 od 1 m3 zużytej wody.

Nieruchomości niezamieszkałe objęte gminnym systemem gospodarki odpadami (np. szkoły, świetlice, budynki urzędu)

RODZAJ POJEMNIKASEGREGACJASTWIERDZONY BRAK OBOWIĄZKU SEGREGACJI
80 l13,33 zł.39,99 zł.
120 l20,00 zł.60,00 zł.
240 l40,00 zł.120,00 zł.
1100 l183,33 zł.549,99 zł.
7000 l1166,66 zł.3499,98 zł.
Worek 120 l15,00 zł.45,00 zł.

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w roku 2023:

 1. ODPADY ZMIESZANE(resztki po segregacji) – 1 x na 2 tygodnie
 2. PAPIER (worek niebieski) – 1 x na miesiąc
 3. SZKŁO (worek zielony) –1 x na miesiąc
 4. PLASTIK + METAL (worek żółty)- 1 x na 2 tygodnie
 5. BIOODPADY: (pojemnik brązowy o pojemności maksymalnie 120 l)- odbierane w okresie od grudnia do marca – 1 x na 2 tygodnie, w okresie od kwietnia do listopada – 1x na tydzień

UWAGA

Właściciel nieruchomości, który zadeklarował kompostowanie bioodpadów we własnym zakresie (posiada kompostownik) nie będzie miał odbieranych bioodpadów sprzed nieruchomości oraz nie będzie mógł przekazywać ich do PSZOK-u. Jedynie może tam dostarczyć odpady w postaci grubych gałęzi, pochodzących z przyciętych lub ściętych krzewów i drzew, po uprzednim rozdrobnieniu.

Worki do segregacji w 2023 roku

Zgodnie z ustawą 100% nieruchomości ma obowiązek segregowania odpadów.

Warunki uznania, że odpady zbierane są w sposób selektywny ujęte są w Rozdziale 4 regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.

Na przełomie stycznia – lutego podmiot świadczący usługi odbioru odpadów przekaże właścicielom nieruchomości przysługujący pakiet worków na 2023 rok: 24 szt. niebieskich (na papier), 40 szt.  żółtych (metal, plastik),  16 szt.  zielonych (szkło).

Odbiór bioodpadów odbywa się jedynie z pojemnika 120 l zakupionego na własny koszt przez właściciela nieruchomości. Nieruchomość może być wyposażona wyłącznie w jeden pojemnik o pojemności 120 l. Pozostałą część odpadów zielonych właściciel nieruchomości może poddać kompostowaniu lub oddać na własny koszt.

Deklaracja

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 stycznia 2023r. 

Deklaracja w wersji PDF >> pobierz 

Wzór wypełnionej deklaracji >>pobierz 

UWAGA!

Maksymalna kwota opłaty w 2023 roku wynosi 160,83 zł miesięcznie.

Aby wypełnić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Dobra przez platformę E-PUAP należy:

 1. Zalogować się lub założyć konto na platformie: https://epuap.gov.pl/wps/portal

  Kliknąć w bezpośredni link do deklaracji: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/ochrona-srodowiska/najczesciej-zalatwiane-sprawy/deklaracje-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi/3211012

  lub 
 2. Zalogować się lub założyć konto na platformie: https://epuap.gov.pl/wps/portal

  Wybrać Katalog Spraw i znaleźć w nim ( wpisując kod pocztowy 72-003 ):
  URZĄD GMINY W DOBREJ
  72-003 DOBRA, UL. SZCZECIŃSKA 16A

  –  Wybrać w Katalogu Spraw -> Ochrona Środowiska -> Najczęściej załatwiane sprawy:
     Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  Wypełnić, podpisać i wysłać deklarację.

  Po wysłaniu deklaracji system E-PUAP automatycznie generuje UPP (Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia), które jest oficjalnym potwierdzeniem przyjęcia dokumentu przez Urząd Gminy.

Dla poprawnego wyświetlania się formularza zalecaną przeglądarką jest Mozilla Firefox.

  WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY DOBRA SKŁADAJĄ DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYM:

 • w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;
 • terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty;

Jako właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Podstawą obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych jest zużycie wody za rok poprzedni.

Podstawą obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości  niezamieszkałych  jest liczba pojemników, w które wyposażona jest dana nieruchomość.

MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

 1. Urząd Gminy Dobra ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra.
 2. Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji, ul. Graniczna 39b, 72-003 Dobra.
 3. Wydział ds. Obywatelskich, ul. Lipowa 51, 72-003 Wołczkowo.
 4. Wydział ds. Ochrony Środowiska, ul. Graniczna 31, 72-003 Dobra.

CZYM SKUTKUJE NIEZŁOŻENIE DEKLARACJI LUB NIEUISZCZENIE OPŁATY W ODPOWIEDNIEJ WYSOKOŚCI?

 • właściciel nieruchomości podlega karze grzywny (art.10 ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie);
 • w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, w drodze decyzji, zostanie określona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieuiszczone w wyznaczonym terminie lub uiszczone w wysokości niższej od należnej, podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.