IV Sesja Rady Gminy

Udostępnij:
28 marca 2019 w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej przy ulicy Granicznej 31 o godzinie 10:00 rozpocznie się IV Sesja Rady Gminy Dobra

Poniżej porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z III sesji, która odbyła się w dniu 21 lutego 2019 r.
3. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok.
4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2019 – 2025.
5. Projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Dobra w roku 2020.
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej.
7. Projekt uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na zadania publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.
8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobra.
9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra.
10. Projekt uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra.
11. Projekt uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na drodze powiatowej w miejscowości Łęgi.
12. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na działania wójta polegające na zaniechaniu inwestycji.
14. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra obejmującego teren przy ulicy Genewskiej w obrębie Mierzyn 3.
15. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobra, opracowanego w ramach realizacji projektu pn.”Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.
16. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobra (skarga dot. stanu dróg).
17. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobra (skarga dot. nieprzedłużenia umowy zlecenie).
18. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrej za 2018 rok.
19. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej za 2018 rok.
20. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dobra w okresie od dnia 01.02.2019r. do dnia 28.02.2019 r.
21. Interpelacje i zapytania radnych.
22. Wolne wnioski i informacje.
23. Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

avatar

Polecamy

Znajdź w Archiwum

Polityka Prywatności

Pliki Cookies

STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

1. Redakcja serwisu redlica.pl za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies.

2. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych.

3. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.

Niektóre z naszych zasad Polityki Prywatności zostały zaktualizowane. Pamiętaj, aby zobaczyć zmiany przed wyrażeniem zgody..