Dostęp do informacji publicznej

Udostępnij:
Dostęp do informacji publicznej to potężna broń obywatela, która pozwała kontrolować władzę w tym władze samorządowe. Każdy obywatel może wystąpić do organu publicznego o informacje publiczne nie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)

Prawo to zapisane jest w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 61 ust. 1 Konstytucji:

Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

Jak wcześniej wspomnieliśmy każdy obywatel może wystąpić o każdą informacje zakwalifikowaną jako informacja publiczna w tym m.in umowy danego Urzędu. By uzyskać taką właśnie informację publiczną należy złożyć wniosek. Urząd natomiast w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku udostępnia informacje publiczną o, którą wnioskowaliśmy. W wyjątkowych okolicznościach (np. gdy przygotowanie odpowiednich danych zajmie więcej czasu) podmiot obowiązany do udostępnienia informacji publicznej powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Gdy odpowiedni odmówi wydania informacji musi to zrobić w tym przypadku wydac decyzję w trybie administracyjnym. W uzasadnieniu decyzji podmiot musi wskazać:

 • imiona, nazwiska i funkcje osób, które podjęły decyzję o odmowie udostępnienia żądanych informacji,
 • oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji; dobrami tymi są:
  1. prywatność osoby fizycznej
   tajemnica przedsiębiorcy

  Od takiej decyzji można – w terminie 14 dni – odwołać się do organu wyższej instancji. I tak przykładowo dla decyzji wydanej przez prezydenta miasta (wójta, burmistrza) będzie samorządowe kolegium odwoławcze.

  Pamiętajcie prawo do dostępu do informacji publicznej jest naszym fundamentalnym prawem pozwalającym kontrolować władzę publiczną w tym władze Gminy i nikt nie może nam tego zabronić. Korzystajcie z tego prawa jak najczęściej.

  Korzystałem ze materiałów zawartych na stronie bezprawnik.pl

  Dodaj komentarz

  avatar

  Polecemy

  Znajdź w Archiwum

  Polityka Prywatności

  Pliki Cookies

  STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

  1. Redakcja serwisu redlica.pl za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies.

  2. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych.

  3. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.

  Niektóre z naszych zasad Polityki Prywatności zostały zaktualizowane. Pamiętaj, aby zobaczyć zmiany przed wyrażeniem zgody..