Dawid Klich | 24.04.2024, 09:39 |Wybory
Głosowanie odbędzie się 9 czerwca 2024 r. między godziną 7:00 a 21:00

Kalendarz wyborczy

do dnia 22 kwietnia 2024 r.zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego,przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców,powołanie okręgowych komisji wyborczych oraz rejonowych komisji wyborczych.
od dnia 26 kwietnia 2024 r. do dnia 6 czerwca 2024 r.składanie przez wyborców wniosków o:wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów,zmianę miejsca głosowania,składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą służbę wojskową albo odbywających ćwiczenia wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym wniosków o zmianę miejsca głosowania.
do dnia 2 maja 2024 r.* do godz. 16:00zgłaszanie list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego.
do dnia 6 maja 2024 r.utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, domach studenckich i zespołach tych domów, a także ustalenie ich granic, siedzib i numerów.
do dnia 10 maja 2024 r.podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika,zgłaszanie przez kapitanów statków wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich,zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych.
do dnia 20 maja 2024 r.powołanie obwodowych komisji wyborczych,podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych.
od dnia 25 maja 2024 r. do dnia 7 czerwca 2024 r.nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze.
do dnia 27 maja 2024 r.zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat,zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski.
do dnia 31 maja 2024 r.podanie przez okręgowe komisje wyborcze w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego,podanie do publicznej wiadomości informacji o organizacji w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów, o którym mowa w art. 37f § 1 Kodeksu wyborczego.
do dnia 31 maja 2024 r.składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.
do dnia 4 czerwca 2024 r.składanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o ujęcie ich w spisie wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą,składanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o ujęcie ich w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach.
do dnia 6 czerwca 2024 r.poinformowanie wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu wyborczego, o godzinie transportu w dniu głosowania.
w dniu 7 czerwca 2024 r. o godz. 24:00zakończenie kampanii wyborczej
w dniu 9 czerwca 2024 r. w godz. 7:00 ‑ 21:00głosowanie
Źródło: PKW

* Terminy ustawowe zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego