Projekt budżetu Gminy Dobra na rok 2024

W dniu 15 listopada 2023r. został złożony Radzie Gminy Dobra oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projekt budżetu Gminy Dobra na 2024 rok oraz projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2030.

Rozwój inwestycyjny gminy oraz utrzymanie wydatków przede wszystkim w zakresie edukacji – to główne założenia projektu budżetu na rok 2024.

Przygotowany projekt budżetu na rok 2024, to budżet, który zakłada zrównoważony rozwój naszych miejscowości, to stała optymalizacja kosztów i równowaga pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi.

Z uwagi na sytuację w jakiej obecnie jesteśmy, a także skutki finansowe, które dotknęły gminę z powodu wysokiej inflacji, przygotowany projekt budżetu w większości to kontynuacja zadań z programu inwestycyjnego wieloletniej prognozy finansowej. Udało się skonstruować budżet i nie zrezygnować z inwestycji takich jak budowa przedszkola w Bezrzeczu, szkoły podstawowej w Dołujach, ścieżki rowerowej Buk-Lubieszyn i wielu innych. W prognozowanych na 2024 rok dochodach w kwocie 212 254 083,06 zł największy udział stanowią wpływy z udziału w podatkach dochodowych ok. 40,00% (PIT kwota 82 299 668 zł i CIT kwota 1 489 825 zł) 2 606 687 zł oraz dochody z podatków i opłat w kwocie 54 012 246 zł co stanowi ok. 25,45% dochodów budżetu.

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 209 654 083,06 zł i będzie niższa od prognozowanych dochodów o 2 600 000 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę kredytu długoterminowego.

Wydatki inwestycyjnew kwocie  62 573 078,44 zł stanowić będą ok. 29,85 % ogólnej kwoty wydatków.

Najwięcej nakładów zaplanowano na infrastrukturę drogową ok. 58,68% wydatków majątkowych, kulturę fizyczną ok 14,04%, infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną ok.11,09% i kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 8,07%.

Na szczególną uwagę zasługuje porównanie wydatków i dochodów z tytułu realizacji przez gminę zadań w zakresie oświaty. W 2024 r. Gmina otrzyma na ten cel 41 183 328 zł, w tym subwencja oświatowa to 34 468 140 zł, a inne dotacje i wpływy 6 715 188 zł. Wydatki na zadania oświatowe tj. utrzymanie szkół, przedszkoli, punktów przedszkolnych, obsługa ekonomiczna i administracyjna, dotacje dla przedszkoli niepublicznych, świetlice szkolne, pomoc materialna dla uczniów, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, zaplanowano w kwocie 63 710 343 zł, w tym 790 000 zł to wydatki na inwestycje w oświacie.

Szczegóły budżetu można poznać za pośrednictwem strony internetowej bip.dobraszczecinska.pl w zakładce Informacje-Budżet-Rok 2024-Przygotowanie projektu budżetu, a wieloletniej prognozy finansowej w zakładce Informacje-Budżet-Rok 2024- wieloletnia prognoza finansowa.

Źródło: Jolanta Jankowska, Skarbnik Gminy Dobra