Korekty regulaminów Strefy Płatnego Parkowania, Płatnych Parkingów Niestrzeżonych i Strefy Zamieszkania Stare Miasto przegłosowała dziś Rada Miasta Szczecina.

Celem zmian jest wprowadzenie ułatwień dla kierowców korzystających z miejskich płatnych parkingów w Szczecnie.

W regulaminie SPP wykreślono zapis uniemożliwiający zarządcy parkingu pozytywne rozpatrzenie reklamacji w przypadku, jeśli kierowca wniesie opłatę za postój, ale zrobi niewielki błąd podczas wpisywania numeru rejestracyjnego w parkomacie (np. wpisze zero zamiast O).

Drugie udogodnienie dotyczy osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Osoby te – na podstawie opłaty zryczałtowanej bądź stawki zerowej wniesionej za postój w SPP – będą mogły parkować także na Płatnych Parkingach Niestrzeżonych oraz w Strefie Zamieszkania Stare Miasto.

Jeśli ktoś pomyłkowo wniesie opłatę za postój na innym miejskim parkingu (np. zaparkował w SPP, a wniósł opłatę za postój w na PPN albo SZSM), to opłata dodatkowa, którą zostanie obciążony, wyniesie 50 procent opłaty dodatkowej z dnia jej naliczenia – informuje Wojciech Jachim, rzecznik NiOL. – Ta zmiana dotyczy wszystkich trzech regulaminów parkingowych.

Zatem w przypadku PPN i SZSM – przy obecnych stawkach – opłata dodatkowa wyniesie 100 zł zamiast 200 zł. Natomiast w przypadku SPP, będzie to 50 zł, jeśli opłata dodatkowa zostanie wniesiona w terminie do 7 dni od zawiadomienia, i 100 zł, jeśli później.

Z regulaminu Strefy Zamieszkania Stare Miasto zniknie zapis zobowiązujący kierowcę do umieszczenia biletu parkingowego za przednią szybą samochodu. Podobnie jak w SPP i na PPN-ach nie będzie to już konieczne.

W regulaminach SZSM i PPN doprecyzowano punkt dotyczący postoju bez opłaty dłużej niż 24 godziny – mówi Wojciech Jachim. – Będzie on brzmiał tak: „Jeżeli do momentu upływu okresu 24 godzin parkowania licząc od naliczenia opłaty dodatkowej dany pojazd nie opuści miejsca parkingowego oraz nie zostanie uiszczona opłata parkingowa w sposób określony w Regulaminie Zarządca uprawniony jest do naliczenia kolejnej opłaty dodatkowej.”

Z definicji opłaty dodatkowej w regulaminie SZSM wykreślono słowa „kara umowna”.

Przegłosowane dziś uchwały wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewody Zachodniopomorskiego.

Źródło: wiadomosci.szczecin.eu