Projekt budżetu Gminy Dobra na rok 2022

Podziel się:
15 listopada został złożony Radzie Gminy Dobra oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projekt budżetu Gminy Dobra na 2022 rok oraz projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2025.

Rozwój inwestycyjny gminy oraz utrzymanie wydatków przede wszystkim w zakresie edukacji – to główne założenia projektu budżetu na rok 2022.

Przygotowany projekt budżetu na rok 2022, to budżet, który zakłada zrównoważony rozwój naszych miejscowości, to stała optymalizacja kosztów i równowaga pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi.

Z uwagi na sytuację w jakiej obecnie jesteśmy, a także skutki finansowe, które dotknęły gminę z powodu pandemii COVID 19, przygotowany projekt budżetu w większości to kontynuacja zadań z programu inwestycyjnego wieloletniej prognozy finansowej.
Udało się skonstruować budżet i nie zrezygnować z inwestycji takich jak budowa przedszkola w Bezrzeczu, szkoły podstawowej w Dołujach, ścieżki rowerowej Buk-Lubieszyn i wielu innych.

W prognozowanych na 2021 rok dochodach w kwocie 157 593 771,58 zł największy udział stanowią wpływy z udziału w podatkach dochodowych ok.37% (PIT kwota 57 283 428 zł i CIT kwota 1 489 825 zł) oraz dochody z podatków i opłat w kwocie 36 063 700 zł co stanowi ok.23% dochodów budżetu.

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 156 993 771,58 zł i będzie niższa od prognozowanych dochodów o 600 000 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę kredytu długoterminowego.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 46 462 851,58 zł stanowić będą ok. 30 % ogólnej kwoty wydatków.

Najwięcej nakładów zaplanowano na infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną ok.43% wydatków majątkowych, infrastrukturę drogową ok. 39%, kulturę fizyczną ok. 6%, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska ok. 6%.

Na szczególną uwagę zasługuje porównanie wydatków i dochodów z tytułu realizacji przez gminę zadań w zakresie oświaty. W 2022r Gmina otrzyma na ten cel 25 714 568 zł, w tym subwencja oświatowa 23 446 158 zł, a inne dotacje i wpływy 2 268 410 zł. Wydatki na zadania oświatowe tj. utrzymanie szkół, przedszkoli, punktów przedszkolnych, obsługa ekonomiczna i administracyjna, dotacje dla przedszkoli niepublicznych, świetlice szkolne, pomoc materialna dla uczniów, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, wpłata do budżetu państwa części subwencji tzw. janosikowe, zaplanowano w kwocie 43 937 155 zł, w tym 800 000 zł to wydatki na inwestycje w oświacie.

Szczegóły budżetu można poznać za pośrednictwem strony internetowej bip.dobraszczecinska.pl w zakładce Informacje-Budżet-Rok 2022-Przygotowanie projektu budżetu, a wieloletniej prognozy finansowej w zakładce Informacje-Budżet-Rok 2022- wieloletnia prognoza finansowa.

Źródło: Urząd Gminy Dobra