redlica.pl

Z myślą o Tobie – www.redlica.pl

Jesteś tutaj » Strona Główna » Wiadomości » Program usuwania azbestu

Program usuwania azbestu

Podziel się:
W związku z realizacją Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dobra Wójt Gminy Dobra w sierpniu 2021r. przeprowadził akcję demontażu i zbiórki wyrobów azbestowych.

Na podstawie umowy zawartej z Gminą prace wykonywała firma Eco-Pol Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Dworcowej 9, w Pruszczu.

W wyniku przeprowadzonych prac usunięto wyroby azbestowe z 13 nieruchomości. Ostatecznie z terenu Gminy Dobra usunięto łącznie 18,922 ton wyrobów zawierających azbest.

Koszt poniesiony na przeprowadzenie akcji wyniósł w sumie 20 247,00 zł.

Jednocześnie, uprzejmie informujemy, że we wrześniu ogłoszony został nabór kolejnych wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2022 roku. 

Wnioski można składać do dnia 31 marca 2022 r., w następujących lokalizacjach:

  • Urząd Gminy Dobra, Wydział ds. Ochrony Środowiska, ul. Graniczna 31, 72-003 Dobra;
  • Urząd Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra.

Urząd jest czynny w godzinach: poniedziałek 830-1630, wtorek – piątek 700-1500.

Formularz wniosku jest dostępny na stanowisku Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dobra, w sekretariatach urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Dobra: www.bip.dobraszczecinska.pl w zakładce:  Informacje / Jak załatwić sprawę – WNIOSKI, DRUKI / OCHRONA ŚRODOWISKA.

Sposób realizacji wniosków będzie uzależniony od wielkości pozyskanego przez Gminę na 2022 rok dofinansowania, bądź środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy.

O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do nieruchomości na terenie Gminy Dobra, a także wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie, przedstawiciele kościoła. W budynku nie może być prowadzona działalność gospodarcza.

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, szczegóły na stronie: https://www.wfos.szczecin.pl/

W ramach zadania planuje się pokryć w całości koszty związane z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem pokryć dachowych z eternitu oraz usunięciem materiałów zawierających azbest składowanych na posesjach.

Odbioru, transportu i przekazania do utylizacji dokona firma wybrana przez Wójta Gminy Dobra w trybie zapytania ofertowego bądź przetargu.

W ramach realizacji zadania Gmina nie pokrywa kosztów nowego pokrycia dachowego. Zapraszamy mieszkańców do składania wniosków!

Źródło: Andrzej Miluch, Kierownik WOŚ (Urząd Gminy Dobra)