redlica.pl

Z myślą o Tobie – www.redlica.pl

Nowe wydziały UG Dobra

Podziel się:
Od 7 czerwca 2021 (poniedziałek) w Urzędzie Gminy zostaną uruchomione dwa nowe wydziały.

Nowe wydziały powstają po podziale Wydziału ds. Ochrony Środowiska i Wydział ds. Obywatelskich.

Wydział ds. Obywatelskich

Wydziale ds. Obywatelskich będą załatwiane następujące sprawy:

 • ewidencja ludności
 • nadawanie numeru PESEL
 • wydawanie dowodów osobistych
 • rejestracja działalności gospodarczej
 • wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydawanie:

 • Karty Dużej Rodziny
 • Szczecińskiej Karty Rodzinnej
 • Zachodniopomorskiej Karty Rodziny
 • Zachodniopomorskiej Karty Seniora

Pozostałe sprawy:

 • administrowanie obiektami komunalnymi/sprawy cmentarzy</li
 • pozyskiwanie funduszy unijnych
Wydział ds. Ochrony Środowiska

Do zadań nowego wydziału będzie należało między innymi:

 • Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.
 • Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska.
 • Przyjmowanie zgłoszeń zamierzonego usunięcia drzew.
 • Wydawanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów.
 • Wydawanie zezwoleń na utrzymanie i hodowlę psa rasy uznawanej za agresywną.
 • Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania.
 • Kontrola prawidłowości odprowadzania ścieków z nieruchomości.
 • Zaburzenie stosunków wodnych.
 • Przyjmowanie wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Ponadto w Wydziale ds. Ochrony Środowiska został uruchomiony Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu “Czyste Powietrze”, który będzie obsługiwany przez kierownictwo Wydziału i upoważnionego pracownika.

Źródło: Urząd Gminy Dobra