Bezpłatne przejazdy dla uczniów

Przypominamy o konieczności przedłużenia uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych za wyjątkiem uczniów szkół policealnych i dla dorosłych.

Co należy zrobić? Udać się do dowolnej kasy ZDiTM i mieć ze sobą:

  • kartę SKA,
  • ważną legitymację szkolną wg wzoru Ministra Oświaty i Wychowania,
  • zaświadczenie o miejscu zamieszkania (jeżeli nie ma tej adnotacji na legitymacji) wydane przez szkołę.

Przypominamy o konieczności przedłużenia uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, oraz szkół artystycznych realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie szkoły podstawowej i/lub liceum ogólnokształcącego (z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych), zamieszkujący na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz gmin położonych w obrębie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, z którymi Gmina Miasto Szczecin ma podpisane stosowne porozumienie (dotyczące tego uprawnienia), znajdujących się na kartach SKA.

Uprawnienia zostają przedłużone na podstawie ważnej legitymacji szkolnej, wydanej według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i/lub ministra do spraw kultury i dziedzictwa narodowego oraz dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania ucznia (tj. ww. legitymacji szkolnej z wpisanym adresem zamieszkania ucznia lub aktualnym zaświadczeniem potwierdzającym adres zamieszkania wystawionym przez szkołę opatrzonego pieczątką szkoły i podpisem dyrektora szkoły lub osoby upoważnionej przez szkołę). Uprawnienie nadawane jest na okres ważności określony na legitymacjach szkolnych.

Źródło: ZDiTM 

Dawid Klich

Dawid Klich

Mąż Ani, ojciec Jasia. Założyciel redlica.pl. Paprykarz urodzony w PRL. Zafascynowany historią Pomorza