Walka o Komisję Rewizyjną

Tak można streścić ostatnie wydarzenia na Komisji Rewizyjnej. Obecna władza najpierw sama na pierwszej sesji wybrała skład Komisji rewizyjnej, a wczoraj natomiast po stwierdzeniu że ma tylko dwóch swoich przedstawicieli na 5 postanowiła podzielić się na aż 3 kluby

Teresa Dera nie chcąc tracić kontroli nad Komisją Rewizyjną postanowiła podzielić 11 radnych na 3 kluby w myśl artykułu Art. 23. punkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Art. 23. Obowiązki radnego, kluby radnych, Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

1. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.

2. Radni mogą tworzyć kluby radnych.

3. Klub radnych tworzy co najmniej 3 radnych.

4. Zasady działania klubów radnych określa statut gminy.

Co w połączeniu z artykułem Art. 18a. punktem 2 daje możliwość dokonania skoku na Komisje Rewizyjną obecnej Pani Wójt Teresy Dery:

Art. 18a. Cel powołania komisji rewizyjnej Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

1. Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.

2. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 19 przewodniczący i wiceprzewodniczący – tryb powoływania i zadania ust. 1.

3. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową.

4. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji, powoływanych przez radę gminy na podstawie art. 21 tryb i zasady działania komisji ust. 1.

5. Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa statut gminy.

Tym trzecim radnym, który w myśl tego artykułu ma być zawsze wierny Karol Grochot reprezentujący Klub Radnych „Dobra Przyszłość”. Czy tracimy resztki nadziei na zbudowanie ”Porozumienia ponad podziałami dla Gminy Dobra” zapowiadanego przed wyborami Teresa Dera takimi posunięciami jasno daje sygnał, że zwycięzca jest tylko jeden. Nie zachowując pozorów, że chce takie porozumienie stworzyć. Wybór Prezydium Rady Gminy oraz wszyscy przewodniczący komisji stałych tylko z zaplecza obecnej Wójt Teresy Dery. Dla niezorientowanych to przedstawiciele trzech nowych klubów radnych wybranych z listy KWW Teresy Dery. Trzy kluby radnych mają swoich przedstawicieli. czy taki plan miała Teresa Dera na zachowanie pozorów podzielenia się władzą. Może ten plan zrodził się dopiero gdy zdała sobie sprawę z rozstrzygnięć po pierwszej sesji Rady Gminy?

Czy kolejną komisją do odbicia przez Obecną Panią Wójt Teresę Derę nie będzie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. W tej komisji zasiadają przedstawiciele z zaplecza Teresy Dery ale tylko z dwóch z trzech jej klubów. Art. 18b. punkt 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stanowi, że każdy klub radnych musi mieć swoich przedstawicieli.

Art. 18b. Komisja skarg, wniosków i petycji, Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

1. Rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.

2. W skład komisji skarg, wniosków i petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 19 przewodniczący i wiceprzewodniczący – tryb powoływania i zadania ust. 1.

3. Zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji określa statut gminy


Obecnie skład tej komisji przedstawia się następująco:

Karol Grochot – Przewodniczący (KWW Teresa Dera, obecnie Dobra Przyszłość)
Marcin Sobierajski (KWW Teresa Dera, obecnie Łączy nas Gmina)
Maria Pizzi (KWW Teresa Dera, obecnie Dobra Przyszłość)

Magdalena Zagrodzka (KWW Magdalena Zagrodzka)
Katarzyna Ciurzyńska (KWW Magdalena Zagrodzka)
Paweł Malinowski (KWW Magdalena Zagrodzka)
Mariusz Lindner ((KWW Lokalni)

Brakuje tutaj przedstawiciela Klubu Radnych „Razem” w skład którego wchodzą radni z zaplecza Teresy Dery Jerzy Stachowicz, Władysława Gruszczyńska i Sylwia Cierpica. W ten sposób Teresa Dera zamierza rządzić Gminą przez 5 następnych lat. Nie licząc się z wyborem mieszkańców Gminy, który w większości opowiedzieli się przeciwko takiemu sposobowi rządzenia. System liczenia głosów dał taki a nie inny wynik wynik w Radzie Gminy.

Nowe Kluby Radnych w Radzie Gminy Dobra:

Klub Razem: Jerzy Stachowicz, Władysława Gruszczyńska, Sylwia Cierpica

Łączy nas Gmina: Katarzyna Marks, Monika Chomiuk, Tomasz Czarnota, Marcin Sobierajski

Dobra Przyszłość: Maria Pizzi, Karol Grochot, Bartłomiej Miluch, Halina Sromek

Źródło fotografii:
sip.wzp.pl